De school als Kindcentrum, Kindcentrum “De Boomladder”

 

Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht om voor en na school opvang aan te bieden. De scholen hoeven zelf geen opvang te verzorgen, maar zijn wel verantwoordelijk voor de aansluiting ervan. Stichting Flore (is nu Blosse geworden) heeft per 1 augustus 2007 voor elke school een convenant met diverse kinderopvangorganisaties afgesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd die gelden voor de voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang.

De kwaliteit in de buitenschoolse opvang moet goed geregeld zijn. Voor kinderen is dit de belangrijkste ontwikkelingsfase in hun leven. Goede kwaliteitsregels hebben een groot maatschappelijk belang. Door overheid en branche-organisaties zijn voor de kwaliteit van kinderopvang al veel afspraken gemaakt. Deze hebben onder andere betrekking op het pedagogisch beleidsplan, aantal leidsters op de groep, huisvesting, medezeggenschap en veiligheid. Naast deze basis kwaliteitsafspraken heeft Stichting Flore kwaliteitseisen opgesteld waar een BSO-aanbieder aan moet voldoen.
Deze kwaliteitseisen zijn verwerkt in het convenant met de aanbieder.

Meer informatie hierover leest u op de website vanBlosse. : www.blosse.nl


Kindcentrum de Boomladder

We hebben aangegeven dat de school verweven is met het leven in de wijk rondom de school. De kinderen gaan de wijk in om op allerlei manieren te leren en de wijk gebruikt de school als een belangrijk leer- en ontmoetingscentrum voor verschillende doelgroepen en doeleinden. De school is een ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders. Wij vinden het fijn dat kinderen van 0 tot 12 jaar er worden  opgevangen en er onderwijs krijgen. In april 2009 is de peutergroep “de Boomrakkers” gestart in de ruimtes van Villa Kakelbont. De voor- en naschoolse opvang zijn vanaf augustus 2007 geregeld door Villa Kakelbont. Ook verzorgt Villa nu een kinderopvang voor 0 – 4 jarigen.

We bieden samen met Villa en partners als Cool en Sport Heerhugowaard naschoolse activiteiten aan.

 

Kindcentrum de Boomladder gaat zich nu, net als alle andere Blosse scholen,  ontwikkelen tot een KC, een Kind Centrum.

We houden u op de hoogte!