Luizenprotocol de Boomladder

 

Taken van de school:

- Hoofdluiscontrole houden in alle groepen, na iedere schoolvakantie. Deze controle vindt plaats in de week na de vakantie.

- Telefonische melding doen aan de ouders, indien hoofdluis wordt gevonden bij een leerling.
- Betreffende ouders verwijzen naar de schriftelijke instructie die op de website staat, over de maatregelen die genomen dienen te worden om hun kind te behandelen.
- Schriftelijke melding/via de digiduif doen aan alle ouders/verzorgers van de  kinderen van de groep waarin luis is gevonden, met het verzoek zelf het eigen kind dagelijks te controleren op hoofdluis.
- Extra controles uitvoeren in de volgende gevallen:

     - als er luis gevonden is tijdens een controle op school.
     - als er een melding van hoofdluis gedaan wordt door ouders.

- De data van de controles worden gemeld in het Boomblad.

- De groep waar de melding vandaan komt wordt gecontroleerd en de groepen die risico lopen, zoals groepen waar broertjes/ zusjes inzitten.

 

Taken van de ouders:

- Gedurende het hele jaar het eigen kind regelmatig controleren op hoofdluis. Deze controle dient uitgevoerd te worden op het voorhoofd, achter de oren en in de nek.
- Indien er hoofdluis gevonden wordt, dient de ouder dit te melden aan de groepsleerkracht.
- De ouder gaat direct over tot het nemen van de volgende maatregelen:

- Behandelen met lotion van de apotheek.
- Het haar 2x per dag kammen met een speciale luizenkam.

- Op de controledagen houden de ouders rekening met de haardracht van hun kind, zodat het luizenteam geen kostbare tijd verliest.

 

Taken van het luizenteam:

- Na iedere schoolvakantie alle groepen op hoofdluis controleren.
- Extra controles uitvoeren indien nodig.
- De groepsleerkracht op de hoogte brengen van de bevindingen tijdens de controles.
- De coördinator  opdracht geven om ouders in te lichten via de Digiduif:

 

Taken van de groepsleerkracht:

- De groepsleerkracht geeft, indien nodig, de gelegenheid voor het luizenteam om de controles uit te voeren.
- Als er hoofdluis tijdens de controle op school gevonden wordt, belt de coördinator naar de betreffende ouder.
- Er gaat schriftelijke info mee met het kind.
- Indien er tussendoor gemeld wordt door een ouder dat een kind hoofdluis heeft, neemt de groepsleerkracht contact op met de luizencoördinator om een extra controle te organiseren.
- De coördinator verstuurt het bericht, waarin staat dat een kind hoofdluis heeft of het verzoek aan de ouders om zelf te controleren.

 

Taken van de luizencoördinator:

- De luizencoördinator onderhoudt de contacten met:

- de controlerende ouders: ‘het luizenteam’

- de groepsleerkrachten

- de ouders van kinderen waar de hoofdluis meerdere keren terugkomt

- de GGD

– apotheek.

- De coördinator zorgt voor berichtgeving aan ouders van kinderen.
- De coördinator zorgt voor het benodigde materiaal dat nodig is bij de controles:

     - handschoenen

- De coördinator regelt de extra controles.
- De coördinator volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoofdluisbestrijding.
- De coördinator stelt het luizenteam samen.
- De coördinator zorgt voor overleg met het luizenteam en evaluatie van gemaakte afspraken.

- Indien bij een kind hoofdluis regelmatig voorkomt, neemt de coördinator contact op met de GGD voor een huisbezoek, na de ouders hierover ingelicht te hebben.

- Het team op de hoogte houden van bevindingen, ontwikkelingen, getroffen maatregelen, via memo of op de vergadering.

 

Eisen waaraan de controles dienen te voldoen:

- De controles vinden in de klas plaats.
- De controlerende ouders dragen handschoenen.
- Er wordt niet gecontroleerd met de stofkam.
- Als er hoofdluis gevonden wordt, wordt een andere controlerende ouder ter controle geraadpleegd.
- Nadat er hoofdluis is gevonden  worden de handschoenen weggegooid en de handen gewassen.