De Klimop, Passend Onderwijs waar mogelijk!

 

“Gras groeit niet door er aan te trekken,

 maar door de wortels water te geven”

 

Op de Boomladder zijn wij in augustus 2011 gestart met een SEN-klas (special education needs), een plek waar een kind met specifieke onderwijsbehoeften naar toe kan om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken.

Na veel plannen maken, plannen uitvoeren, evalueren en bijstellen zijn we tot het KlimOp arrangement gekomen om deze breedtezorg binnen onze school mogelijk te maken.

We hebben veel ervaring opgedaan, we hebben onze grenzen opgezocht en uiteindelijk aangegeven aan welke onderwijsbehoefte we wel en niet kunnen voldoen. Uiteraard is elk kind uniek en is ook elke situatie uniek.

 

Wat willen we bereiken?

Met de KlimOp binnen de school willen wij:

- nog specifiekere onderwijsondersteuning in deeltijdsetting bieden aan kinderen, die anders mogelijk verwezen moeten worden naar speciaal (basis)onderwijs. Dit komt ten goede aan de leerling met de specifieke onderwijsbehoefte maar zeker ook aan de overige leerlingen; een inclusieve onderwijssetting.

- aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind
- binnen deze zorg een kenniscentrum opbouwen voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.
- binnen deze de handelingsvaardigheid van de leerkrachten vergroten door coaching, co-teaching en door het volgen van nascholing.

 

Over welke kinderen hebben we het?

Dit zijn kinderen met specifieke onderwijsbehoeften:

- door een lagere of juist hogere intelligentie (laag- en hoogbegaafd)

- door specifieke lees/taalproblemen en rekenproblemen

- door specifieke lees/taalproblemen die samenhangen met dyslexie

- op het gebied van taakgericht werken en concentratie

- op het gebied van het structureren van de werkomgeving en sociale interactie

- vanwege sociaal-emotionele problematiek, waaronder (faal)angst

- kinderen die moeite hebben om hun plek te vinden in de omgeving
- kinderen met lichamelijke beperkingen, mits deze geen extra ondersteuning vragen.

De laatste jaren richten we ons in de Klimop met name op het aanleren/verbeteren van de werkhouding. De ruimte van de Klimop is hier dan ook speciaal voor ingericht met eigen werkplekken voor de kinderen met zo min mogelijk afleiding.

 

Belangrijke uitgangspunten blijven:
- Wat in de groep kan, moet in de groep gebeuren, wat niet in de groep kan gebeurt elders.

- De transfer naar de eigen groep, hetgeen aangeleerd wordt in de Klimop moet uiteindelijk toegepast kunnen worden in de eigen groep!